การประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา
บุคลากรในหน่วยงาน
แบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ภายใน 1-16 สิงหาคม 2566
ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา
แบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (2)
ภายใน 1-16 สิงหาคม 2566
การดำเนินงาน IQA AWARD
ห้องเรียนคุณภาพ
วารสารประชาสัมพันธ์