สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ได้เป็น
สนามสอบของ
น้องน้องป.3ในแต่ล่ะโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ได้จัดกิจกรรม
อบรมอาเซียน


โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ได้เป็นโรงเรียน
ฝ่ายบริการการจัดกิจกรรมลูกเสือ


ร.ร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง
ทุกๆเช้า


รับรางวัลสุดยอดเด็กเก่ง สพป.ศรีสะเกษเขต 1

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ได้รับเกียรติ ให้ทำหน้าที่เป็นสนามสอบ


กิจกรรมออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร
และคณะครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติจริง

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต

 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเมื่อวันที่กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้


 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้เป็นโรงเรียนดี
ประจำตำบล ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้พื้นฐาน
การประกอบอาชีพในชุมชน

      จัดกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียน
บ้านดินดำหล่าเสนไต้ ในวันที่ 9 มิถุนายน จัดขึ้นทุกปี คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

   โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้จัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชาทุกๆปี

     การประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นที่
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ในวันที่ 31 พฤภาคม 2559

    กิจกรรมเข้าค้ายเดินทางไกลของ
ลูกเสือสำรองจะมี
ขึ้นทุกปีตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์
ที่แก่งอารมณ์ บ้านหัวเหล่า  


   โรงเรีนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 11-13 พ.ศ.2559

    เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสไต้
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
                      < ปีที่ผ้านมา >

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
     
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้