ประวัติโรงเรียน

รงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2480 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งออกเป็น  4  ชั้น  คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ก่อนการจัดตั้งโรงเรียนนี้  หมู่บ้านหนองดินดำและหมู่บ้านเหล่าเสนไปร่วมเรียนที่บ้านบ ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งเดียวในตำบลบก

                   พ.ศ. 2472  ทางราชการได้ขยายการศึกษาในตำบลบกเพิ่มขึ้นอีกสองโรงเรียนคือ  โรงเรียนบ้านเวาะกับโรงเรียนบ้านโพธิ์  ดังนั้นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบก  ที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองดินดำและบ้านเหล่าเสนจึงไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ซึ่งสะดวกกว่า

                   พ.ศ. 2480 ทางราชการได้สร้างโรงเรียนบ้านหนองดินดำให้เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนวัด  บ้านโพธิ์

                   พ.ศ. 2481  โรงเรียนบ้านหนองดินดำได้แยกออกเป็นอิสระมีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบก 4 (วัดบ้านหนองดินดำ)”  ต่อมาได้รับบริจาคช่วยเหลือเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศถาวร  แบบที่ ป.1 ขนาด  4  ห้องเรียน  ต่อมาปี 2510  คณะครู อาจารย์  ภารโรงและผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างอาคารเรียนประกอบขึ้น  เพื่อขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น  ขนาด  9 X 8  เมตร  โดยไม่ได้เงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

                   ในปีการศึกษา  2513  ทางโรงเรียนได้เปิดขยายทางการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ต่อมาปี พ.ศ. 2517  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานและสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  งบสร้างโรงฝึกงาน  60,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  48,000  บาท

                   ปีการศึกษา  2520  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ศก.03     ขนาด  9 X 24 เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน เป็นเงิน  18,000  บาท  ในปีเดียวกันนี้  ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าและอาคารประกอบทั้งสองหลัง  เพราะชำรุดมากและในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ ศก.32  จำนวน  1  หลัง งบประมาณ  20,000  บาท  และในปีงบประมาณ  2521 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ ศก  จำนวน  1  หลัง 4 ที่นั่ง  

                   พ.ศ.  2527-2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2526     จำนวน  8  ห้องเรียน งบก่อสร้าง  980,000  บาทและสร้างส้วมแบบ สปช. 601  จำนวน  2  หลัง  งบประมาณ  65,000  บาท 

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2526  จำนวน  1 หลัง  10  ห้องเรียน  เป็นเงิน  657,552  บาท  และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  35,000  บาท

ปีการศึกษา  2535  ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากทางราชการให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นปีแรก  จำนวน  2  ห้องเรียน