ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน/
ฝ่ายบริหารบุคลากร

นางชัญญานุช พลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สถิติประยุกต์

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสุภกร สิงห์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางอัญชลี ภูบัวเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : พลศึกษา
นายวันชัย พรมสุวรรณ์
ครู คศ.1
วิชาเอก : จุลชีววิทยา
นางนิธิตา เติมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวจารุวรรณ ม่วงมิตร
ครู คศ.1
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสงวนจิตร กัญญาบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวสายฝน ผาปรางค์
ครู คศ.1
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางสาวมลิวัลย์ หัตถสาร
ครู คศ.1
วิชาเอก : ภาษาไทย

นางสาวปัทมา กองทรัพย์
ครู คศ.1
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายณัฐพัชร์ พันธุวิทย์
ครู คศ.1
วิชาเอก : สถาปัตยกรรมภายใน
นายไพศาล ไชยโคตร
ครู คศ.1
วิชาเอก : พลศึกษา

นายกำธร ชื่นอารมย์
ครู คศ.1
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางสาวอาทิตยา วันดี
ครู ธุรการ
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายประสิทธิ์ พวงสวัสดิ์
ครู อัตราจ้าง
วิชาเอก :
ว่าที่ร้อยตรีจารุพันธ์ อุทิตบุตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิชาเอก :
นายสุวัชร์ รักษาเชื้อ
ผู้ช่วยนักการภารโรง
วิชาเอก :