ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล

🎖️🎖️ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวันชัย พรมสุวรรณ์ และเด็กชายไกรวิทย์ สิงห์หาเวช นักเรียนระดับชั้น ม.2 กับผลการประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ “เยาวชนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับรางวัลชมเชย จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ