ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ที่อยู่  69 หมู่ 11  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษณ์  จังหวัด ศรีสะเกษ  

 E-mail  aom 6998 @gmail.com  โทร 088– 1106998

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไ

ที่อยู่ 176 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

E-mail : Thanapong3333@gmail.com โทร 0934961741