กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ.การศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
พรบ.การศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
พรบ.การศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
พรบ .การศึกษา /2562
พรบ การศึกษา 2562 เพิ่มเติม
พรบ. คุ้มครองเด็ก 2546
พรบ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547
– แก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 พ.ศ.2551
– แก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 3 พ.ศ.2553
– แก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546
พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบกระทรวงศึกษาธการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกกษา
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562