032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ และ นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คณะครูและบุคลากรไม่รับของกำนัลทุกชนิด ได้แก่ การจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้มอบนโยบายไม่รับของขัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการ และจะมีการทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต อีกทั้งยังถ่ายทอดไปยังผู้เรียน

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำโดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการนำคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ​28 กรกฎาคม พร้อมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประกาศเจตจำนงการต่อต้านทุจริต

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำโดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการนำคณะครู พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมรณรงค์การออกเสียงเลือกตั้งสภาชิกสภาผู้แทนราษฏร รณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธ์ขายเสียง