030 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมโดยเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นทางหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

– การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มารับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน ทางหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน และสรุปรายงานผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
– การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
  • โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในชุมชน มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในระดับต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายและ ตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมทั้งสิ้น 38 ราย

– ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สนามโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ขอขอบคุณ ท่านสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.วิไรรัตน์ เครื่องทอง ศน.รวิกานต์ โพธิ์ศรี ศน. ดวงหทัย อุ่นใจ ศน.จงกล ม่วงทิม ที่ได้มานิเทศและตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน คณะกรรมการสนามสอบ O-NET ม.3

💢ทางสนามสอบขอขอบคุณ คณะกรรมการประจำสนามสอบ คุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมาสอบ นักเรียน และคณะครูรร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ทุกคน ที่ทำให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยค่ะ

– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
  • การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า การระดมทรัพยากรด้านจัดหางบประมาณสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ด้วยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2566
– การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนงบประมาณโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่อหาการกลางวัน
  • การขอสนับสนุนงบประมาณจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่อหาการกลางวัน ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาล และการ

– การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโรคมือเท้าปากในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 17 พ.ค. 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก นักเรียนชั้นอนุบาล โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนนะดับชั้นอนุบาล 1 -3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบก โรงเรียนขอขอบคุณ นายดวงพิชิต จันทา นายก อบต.บกที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงคณะผู้ติดตาม

ขอขอบคุณวิทยากรจาก รพ.โนนคูณ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

– การมีส่วนร่วมนิเทศติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ศน.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ท่านได้ให้คำแนะนำในการด้านการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน

– การมีส่วนร่วมตรวจสอบการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้รับการตรวจสอบการติดตั้งระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2566 โดยนายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด สพป.เขต 1 ศรีสะเกษ

– การมีส่วนร่วมของวิทยากรภายนอกในชุมชน

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้เชิญวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบก พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ คำตา นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และ นางสาวสุปราณี ต้นจาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 -3 เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป