ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

อบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก นักเรียนชั้นอนุบาล

วันที่ 17 พ.ค. 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก นักเรียนชั้นอนุบาล โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนนะดับชั้นอนุบาล 1 -3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบก โรงเรียนขอขอบคุณ นายดวงพิชิต จันทา นายก อบต.บกที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงคณะผู้ติดตาม

  • ขอขอบคุณวิทยากรจาก รพ.โนนคูณ
  • ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  • และขอบคุณคุณครูจารุวรรณ ม่วงมิตร ผู้รับผิดชอบโครงการ