ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ นำสมาชิกกลุ่มจิตอาสา 904 ทำความดีด้วยหัวใจอำเภอโนนคูณจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาด้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ใกล้อาคารเรียน ใกล้สายไฟ ตัดหญ้า ทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง และกำจัดลูกนำ้ยุงลาย

ทางโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำโดยนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกๆท่านที่ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย น่าดูน่าอยู่น่าเรียน