อบรมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอขอบคุณวิทยากรจาก สภ.โนนคูณ