ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปี 2564

วันที่ 4 ส.ค.2565 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำโดย นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผอ.โรงเรียน และนายธนาพงศ์ ปราณีบุตร รอง ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู ตัวแทนลูกนักเรียน ได้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปี 2564

ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ขอขอบพระคุณคณะกรรม นำโดย รองฯรุ่งอรุณ เมธาภัทร นายทองคำ จันทร์โสภา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ. นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน. นายอุดม โพธิ์ชัย ผอ.โรงเรียนบ้านแทง นางพัศสินี ภัคดีสมัยวงค์ ศึกษานิเทศก์ และนางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้คำชื่นชม ยินดีกับผลที่เกิดกับผู้เรียนและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมมาพัฒนาการศึกษาต่อไป