โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐาน
การประกอบอาชีพในชุมชน โดยศึกษาเกี่ยวกับอาชีพที่สร้างรายได้เพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้ระหว่างเรียน
พบว่าอาชีพจักสานเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนานำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาจักสานได้แก่
เส้นพลาสติก จึงได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก 
นายสง่า  คันธจันทร์  นางอัมพาพันธ์  ทัดเทียมนางทองเหลี่ยม  พูลทา  นางคง  คันธจันทร์
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ  วิชัย  แก้วสุข
ท่านรองผู้อำนวยการทศพร  ทองแดง ขอขอบพระคุณท่านวิทยาการเป็นอย่างยิ่ง

ผลการจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกได้หลากหลายรูปแบบเช่น  ตะกร้า  กระเช้าผลไม้ กระเช้าของชำร่วย
  กล่องใส่ดินสอปากกาฯลฯ


1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้