สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     
 
 
นายวิชัย  แก้วสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทศพร  ทองแดง
ตำแหน่ง รองผู้อำนายการโรงเรียน
นายบุญเยี่ยม  ทองทวี
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางไพบูลย์  คนขยัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุณี   เอี่ยมสุข
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ   ทาปทา
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์   มนตรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางประกายเดือน อินทะนัย
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย  พลชัย
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุไร  ขวัญรักษ์
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรเพ็ญ   หาญกล้า
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิธิตา เติมจิตร
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญขลี   ภูบัวเพรช
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสงวนจิต  กัญญาบุญ
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมานิตย์  เจรจา
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรวลัญช ์ สิงห์วงศ์
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชัญญานุช  พลชัย
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
นางสาวสายฝน  ผาปรางค์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
นางสาวลำไพ  แถวปัปัตถา
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
 
นางสาวอทิตยา วันดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสุจิต สีดา
ตำแหน่ง
แม่ครัว
     
 


 

 

 

 
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้